Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

ΒΙΒΛΙΟ : Χρήστου Μηνάγια ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣΗ Τουρκία είναι ένα κράτος που επενδύει διαχρονικά στην πολιτική ισχύ, 
προβάλλοντας τη στρατιωτική της ισχύ για πολιτικούς λόγους. Oι κύριοι παράγοντες 
που προσδιορίζουν τη γεωπολιτική και γεωστρατηγική παράµετρο ισχύος, στην 
εκµετάλλευση των οποίων η Άγκυρα εξαντλεί ένα µεγάλο µέρος της ενεργητικότητάς 
της, είναι η γεωγραφική θέση της χώρας, τα πολιτικο-οικονοµικά της δεδοµένα, η 
στρατιωτική της ισχύς και η παρουσία της στο διεθνές περιβάλλον. 
Η εθνική στρατηγική των Τούρκων αφορά στη βιωσιµότητα, την ευηµερία και τη 
διαφύλαξη του έθνους, έχοντας ως κύρια στοιχεία την εθνική ισχύ, τους εθνικούς 
στόχους και τα εθνικά συµφέροντα. Για το λόγο αυτό, στο παρόν βιβλίο γίνεται µια 
προσπάθεια ανάδειξης όλων εκείνων των παραγόντων που θα δώσουν στον 
αναγνώστη τη δυνατότητα να αντιληφθεί την πραγµατική διάσταση της τουρκο-
ισλαµικής απειλής. 
Στα Κεφάλαια 1 και 2 αναλύονται τα στοιχεία εθνικής ισχύος της Τουρκίας βάσει των 

οποίων αυτή προσπαθεί να υλοποιήσει τις επιδιώξεις της και να επιβάλλει τη θέληση 
της σε άλλα κράτη. Συνακόλουθα δε, διαπιστώνεται ότι η Άγκυρα άρχισε να 
παρουσιάζει κλιµακωτά στη διεθνή κοινότητα τη γεωπολιτική της θέση ως ένα µέσο 
που θα µετατρέψει την υφιστάµενη περιφερειακή της στρατηγική σε παγκόσµια. Έτσι, 
αντί να χρησιµοποιεί την αξία της εντός των συνόρων, προσανατολίζει τις απαιτήσεις 
της σε όλη την ήπειρο και σε παγκόσµια κλίµακα, προκειµένου να βρεθεί σε ένα 
δυναµικό γεωπολιτικό περιβάλλον, διεθνών, οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων, 
καθώς επίσης και σχέσεων ασφαλείας.
Σε ό,τι έχει να κάνει µε τη στρατηγική εθνικής ασφαλείας και τα σχέδια επιχειρήσεων 
εναντίον της Ελλάδος, στο Κεφάλαιο 3 του βιβλίου αναλύονται οι τουρκικοί 
σχεδιασµοί και οι διαδικασίες βάσει των οποίων υλοποιούνται οι αποφάσεις της 
εκάστοτε κυβέρνησης. Επιπλέον, γίνεται µια προσπάθεια αποκωδικοποίησης της 
τουρκικής αντίληψης για τη διακλαδική συνεργασία που υπάρχει µεταξύ των Κλάδων 
των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων και τους τρόπους ενεργείας στα Θέατρα 
Επιχειρήσεων της Θράκης και του Αιγαίου-Ανατολικής Μεσογείου. 
Στην Τουρκία, ο ψυχολογικός πόλεµος αποτελεί ένα τοµέα που όλες οι πολιτικές και 
στρατιωτικές ηγεσίες έδωσαν πολύ µεγάλη βαρύτητα, συγκροτώντας 
πολυδιάστατους µηχανισµούς τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Για το 
λόγο αυτό στο Κεφάλαιο 4, η προσέγγιση του εν λόγω θέµατος στηρίχθηκε 
αποκλειστικά σε τουρκικές πηγές και ειδικότερα στο βιβλίο Psikolojik Savaş
(Ψυχολογικός Πόλεµος) του Τούρκου καθηγητή ψυχιατρικής της στρατιωτικής 
ιατρικής Nevzat Tarhan, ώστε να εξαχθούν ασφαλή συµπεράσµατα τόσο για τη 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα που η τουρκική πλευρά αντιµετωπίζει τον ψυχολογικό 
πόλεµο, προκειµένου να αποσταθεροποιήσει τους αντιπάλους της ηθικά, πολιτικά, 
οικονοµικά, κοινωνικά και στρατιωτικά, όσο για τις προθέσεις και τους σχεδιασµούς 
της Άγκυρας εναντίον της Ελλάδος. 
Όλα τα στοιχεία του βιβλίου αποτελούν προϊόν προσωπικής έρευνας του συγγραφέα 
µέσω τουρκικών βιβλίων, µελετών τουρκικών πανεπιστηµίων και κέντρων 
στρατηγικών µελετών, περιοδικών, ΜΜΕ, του διαδικτύου κ.ά., ενώ οι µεταφράσεις 
όλων των κειµένων έγιναν από τον ίδιο. Οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν είναι κατά 
βάση τουρκικές, µε σκοπό ο Έλληνας αναγνώστης να κατανοήσει την τουρκική 
πραγµατικότητα και να προσεγγίσει τον τρόπο σκέψης των Τούρκων κάτω από το 
δικό τους πρίσµα. 
Στο ∆εύτερο Μέρος του βιβλίου αναγράφονται τα εξαγόµενα συµπεράσµατα και οι 
προβληµατισµοί που δηµιουργούνται για την Ελλάδα και την εξέλιξη των 
ελληνοτουρκικών προβληµάτων. Επίσης, στα Παραρτήµατα Β΄, Γ΄, ∆΄, Ε΄. ΣΤ΄ και Ζ΄ 
παρατίθεται το πρωτογενές υλικό των τουρκικών σχεδίων επιχειρήσεων, 
µεταφρασµένο στα ελληνικά, αναφορικά µε τον επιχειρησιακό σχεδιασµό της 1ης
τουρκικής Στρατιάς στη Θράκη, τις ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο, τις αεροπορικές 
επιχειρήσεις εναντίον της Ελλάδος, καθώς επίσης τα σχέδια αποσταθεροποίησης της 
Τουρκίας από το βαθύ κράτος και ανατροπής της κυβέρνησης Erdoğan. Φυσικά 
εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ότι, οι Φάσεις ∆ιεξαγωγής των εν λόγω σχεδίων 
αποσταθεροποίησης µπορεί να αποτελέσουν modus operanti για διεξαγωγή 
ανάλογων τουρκικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Κύπρο. Επιπλέον, στο 
Παράρτηµα Α΄ παρουσιάζεται η αντιστοιχία ελληνικών-τροποποιηµένων τουρκικών 
τοπωνυµίων της Τουρκίας, δεδοµένου ότι αυτά αναγράφονται µόνο µε την τουρκική 
ονοµασία στους χάρτες διάταξης των τουρκικών ενόπλων δυνάµεων, στις θέσεις των 
στρατιωτικών σχηµατισµών κ.λπ. 

Κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις ΚΑ∆ΜΟΣ

ο βιβλίο θα βρείτε :

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝΔεν υπάρχουν σχόλια: