Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ

Παρά τα γραφέντα κατά καιρούς για την σημασία της μάχης στον Μαραθώνος, υποχρεούμεθα να συμπεριλάβουμε τα νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά από ενδελεχή έρευνα των ιστορικών στοιχείων, σε συνδασμό με τα ευρήματα που ανακαλύφθηκαν τόσο στην τοποθεσία που τοποθετείται η διεξαγωγή της μάχης, όσο κα στις περιοχές όπου διαβούσαν οι αντιμαχόμενοι. Με μοναδικό στόχο της ιστορικής αλήθειας θα αναφερθούμε στο γεγονός της μάχης που άλλαξε την πλανητική ιστορία.
Οι ελληνικές πόλεις-κράτη, δημοφιλής τουριστικός προορισμός ανά την υφήλιο, είχε προκαλέσει την προσοχή των ασιατικών λαών, όπου ζρόνο με το χρόνο η είσοδος πελατών ηυξάνετο με πρωτόγνωρους ρυθμούς. Οι πλέον οργανωμένες τουριστικές προτάσεις, είχαν τυποποιηθεί από τις πλέον γνωστές πόλεις-κράτη, όπως η Αθήνα, η Σπάρτη, η Κόρινθος, η Κνωσσός,η Λίνδος, κ.λ.π.
Προκειμένου να κρατήσουν συνεχές το ρεύμα εισόδου τουριστών με υψηλή καταναλωτική δύναμι, είχον εγκαταστήσει γραφεία και ανταποκριτές στις πόλεις-κράτη τη Ιωνίας, και ει δυνατόν να αυξήσουνν το ρεύμα καταναλωτών και συναλλάγματος από τις περί την Ιωνίαν περιοχές.
Ως γνωστόν όμως μεταξύ των υποκαταστημάτων των ελλαδικών γραφείων παρείσφυσαν και άτομα ξένα τόσο, ως προς το επάγγελμα, αλλά και μη έχονταουδεμίαν σχέσιν με τα οργανωμένα γραφεία των ανταποκριτών της Ιωνίας.
Οι πρώτοι που εκμεταλλέυθηκαν ττην σύγχιση που προκλήθη από την απάτη ήσαν οι Ιουδαίοι οίτινες διαβιούντες εγγύτερον προς την χώρα τω μήδων, και δεδομένου ότι οι υποψήφιοι επισκέπται, διέθεταν αρκετό χρήμα λόγω της φεουδαρχικής πολιτικής που ηκολουθείτο με την χρήσιν δούλων για την παραγωγή εις όλα τα επίπεδα, αλλά και λόγω της εκπληκτκης ομοιότητος που παουσίαζε η μορφή του εμβλήματος της συντεχνία των με αυτό του ελλαδικού0 οργανισμού τουρισμού, έκλειναν συμβόλαια τα οποία στην συνέχεια δε τα προωθούσαν στους ελλαδίτες επιτετραμένους καταχρώμενοι τας προκαταβολάς ή και το σύνολο των χρηάτων αφελών μήδων.
Εις πλείστας των περιπτωσεων υήρχε μια στοιχειώδης εξυπηρέτησις προς τους καταναλωτάς, ίνα αποφύγωσιν χειροτέρας καταστάσεις, προσέθεταν ανύπαρκτας παροχάς στους καταναλωτάς. Το γεγονός αυτό έμελλε να αποτελέσει μέγα ιστορικό γεγονός την σημασίαν του οποίου εκμεταλλεύθησαν εις το έπακρον οι παμπόνηροι ελλαδίτες, σε τρόπο ώστε αι μελλοντικαί γεννεαί να διατείνονται για το κλέος των προγόνων τους, σκοπεύοντας στην εμπορική του εκμετάλλευση.
Ενεκα του μεγάλου ρυθμού αφίξεων και των τριηρών charter, εκτός των βαασικών λιμένων, Πειραιώς, Λαυρίου, κ.τ.λ. πολλάς φοράς οι εκδρομείς οδηγούντο στας περί την Αττικήν παραλίας, όπου τους επροσφέρετο δωρεάν στάσις και στην συνέχεια επροωθούντο στους τελικούς τους προορισμούς.
Σύμφωνα με τις ψευδείς υποσχέσεις των επιτηδείων ξέσπασε μεγάλη διαφωνία αρχικώς, όσον αφορά τας παρεχόμενας υπηρεσίας. Όπως μαρτυρούν όστρακα μ’ επιγραφάς τόσον εις την ελληνική, όσο και την των μήδων γλώσσα ανέμενον έν αλεξήλιον ανά δύο άτομα συνοδευόμενο από τας προβλεπομένους κλίνας θαλάσσης. Ενώ τα πνεύματα είχον ήδη οξυνθεί οι απατηθέντες επιακέπται, οίτινες είχαν καταστεί θύματα των επιτηδείων, αξίωσαν περεταίρω δια κάθε άτομο ένα αφίψωμον παρά τη παραλία, συνοδευόμενον από ρόφημα εκχυλίσματος λυκίσκου δια τους ενήλικας ή εναλλακτκώς σύκα συνοδευόμενα υπό φυσικώς αναβράζοντος ύδατος εκ των μακεδονικών πηγών.
Ακούοντες τις επιπλέον αξιώσεις που προέβαλλον οι επισκέπται οι φιλοξενούτες απώλεσον τη λογικήν τους, οι οφθαλμοί τους εκαλύφθησαν υπό πέπλου και τη βοηθεία οιουδήποτε παρακειμένου αντικειμένου επετέθησαν προς τους απαιτούτας. Φυσικά οι έσχατοι δεν παρέμενον με σταυρωμένας τας χείρας και επέρασαν εις τη αντεπίθεσιν ίνα αποδώσωσι τα ίδια.
Μελλοντικώς γόθος τις, μυαλοφυγόδικος, όστις είχε την πεποίθησιν ότι η φυλή του προήρχετο από την περιοχή των Σουμερίων και Βαβυλωνίων, πρσεπάθησε να εξαλείψει από προσώπου του πλανήτου τους απογόνους των πονηρών εμπόρων. Αλλ’αυτό αποτελεί μιαν διαφορετικήν ιστορικήν αναθεώρησιν την οποίαν θα παρουιάσομεν προσεχώς. Το αναφέρουμε απλώς και μόνον ίνα αταδείξωμεν το γεγονώς της συνέχειας της ιστορίας του πλανήτου.

Με όλον τον επιβαλλόμενον σεβασμόν προς την επιστημονικήν κοινότητα, ήτις εργάζεται αόκνως δια την ιστορικήν ταυτοποίησιν των γεγονότων και την απαλοιφή ψευδεπίγραφων δοκιμίων.

Εν Αθήναις τη 06.06.2013
Sokin

Μηχανολόγος –Γυναικολόγος-Ῑστορικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: