Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013

Παγκόσμια γλώσσα η ελληνική

Παγκόσμια γλώσσα η ελληνική

τῆς Μαρίας Μπαλοδήμου

Μία ἡμέρα μετά τήν ἐθνική ἑορτή τῆς 28ης Ὀκτωβρίου παρακολουθοῦσα στήν τηλεόραση τήν ἐνδιαφέρουσα ἐκπομπή τοῦ Στ. Θεοδωράκη μέ τόν τίτλο «Πρωταγωνιστές», τῆς ὁποίας θέμα ἦταν τά παιδιά Ἀλβανικῆς καταγωγῆς πού γεννήθηκαν στήν Ἑλλάδα καί τά ὁποῖα ὑποχρεώθηκαν νά ἐπιστρέψουν στήν Ἀλβανία λόγω οἰκονομικῆς κρίσεως. Οἱ γονεῖς τους,  ἐπιστρέφοντας στήν Ἀλβανία ὅπου τό μεροκάματο μοιάζει νά βγαίνει πιό εὔκολα σήμερα ἀπ' ὅσο στήν Ἑλλάδα,  ἔχουν νά ἀντιμετωπίσουν τό πρόβλημα τῶν παιδιῶν τους πού ὄχι μόνο νοσταλγοῦν τήν πατρίδα τῶν παιδικῶν τους χρόνων, ἀλλά δέ γνωρίζουν καί τήν Ἀλβανική γλώσσα.
Τά «Ἑλληνάκια τῆς Ἀλβανίας» τιτλοφορεῖτο ἡ ἐκπομπή, γιατί ἔτσι φωνάζουν ἀπαξιωτικά τά Ἀλβανόπουλα τούς συμμαθητές τους, πού ἦρθαν ἀπό τήν Ἑλλάδα. Φυσικά τά παιδιά αὐτά, δέ γράφουν καί δέ μιλοῦν παρά ἐλάχιστα τήν Ἀλβανική γλώσσα, ὁπότε πρέπει νά φοιτήσουν πρῶτα σέ εἰδικές τάξεις προετοιμασίας καί μετά νά ἐνταχθοῦν στό κανονικό πρόγραμμα τοῦ σχολείου. Ὅσοι γονεῖς ἀντέχουν μέ οἰκονομικές θυσίες, νά στείλουν τά παιδιά τους στό Ἀρσάκειο τῶν Τιράνων, τό κάνουν γιατί θέλουν τά παιδιά τους νά συνεχίσουν νά μιλοῦν καί νά γράφουν τήν Ἑλληνική. Καί γιατί τό ὄνειρο τῶν περισσοτέρων παιδιῶν εἶναι νά μπορέσουν νά γυρίσουν κάποτε στήν Ἑλλάδα. Εἴτε γιά ἀνώτερες σπουδές, εἴτε γιά νά βροῦν δουλειά καί νά φτιάξουν στή χώρα μας τή δική τους οἰκογένεια. 
Εἶναι ἀπόλυτα φυσικό τά Ἀλβανόπουλα πού γεννήθηκαν στήν Ἑλλάδα, νά νοσταλγοῦν τήν χώρα πού τούς μεγάλωσε, ὅπου ἔπαιξαν μέ τούς φίλους τους, ὅπου ἔμαθαν τά πρῶτα γράμματα, πού ἐρωτεύτηκαν, πού ὀνειρεύτηκαν. Σάν ὅλα τά παιδιά τῆς Διασπορᾶς, τά Ἀλβανόπουλα πού γύρισαν στήν πατρίδα τους, μπορεῖ στό σχολεῖο νά μιλοῦν πλέον Ἀλβανικά, ἀλλά στά ὄνειρά τους... 
Μιά μέρα μετά τήν Ἐθνική μας ἐπέτειο καί ἡ τηλεόραση μᾶς ἔδειχνε μαθήτρια μεγαλωμένη στήν Κυψέλη, πού τώρα προσπαθεῖ νά μάθει Ἀλβανικά γιά νά ἐνταχθεῖ σέ κάποια βαθμίδα τοῦ Γυμνασίου, νά μιλᾶ μέ περηφάνεια γιά τήν Ἑλληνική Σημαία ὅταν τήν κράτησε ὡς ἀριστοῦχος στό Ἑλληνικό σχολεῖο. Σήμερα, ἡ φωτογραφία αὐτή τῆς «ξένης» σημαιοφόρου πού τόσο ἀμφισβητήσαμε κάποτε, κοσμεῖ ἕνα ἀλβανικό σαλόνι ὄχι ὡς ἁπλό στιγμιότυπο, ἀλλά ὡς κειμήλιο πού ἔχει «τή δική του ἱστορία».
Ἄκουσα καί τόν νέο Πρωθυπουργό τῆς Ἀλβανίας τόν κ. Ἔντι Ράμα, νά δηλώνει  ὅτι «κάθε ἐπιπλέον γλώσσα πού μιλοῦν τά παιδιά μας, Ἑλληνικά, Ἰταλικά, Ἀγγλικά ἤ Γαλλικά, εἶναι καί ἕνα προσόν γιά νά ἀντεπεξέλθουν στίς νέες συνθῆκες ζωῆς, ὅπως αὐτές διαμορφώνονται». Οἱ «νέες συνθῆκες» λοιπόν ἀποδεικνύουν ὅτι ἦταν λάθος πολιτική νά κλείνουν τά ἑλληνικά σχολεῖα στίς μειονοτικές περιοχές, ἔστω καί σέ  αὐτές πού ἀκόμη δέ χαρακτηρίζονται ἐπισήμως ἔτσι. Τώρα πού καί ἡ Νότιος καί ἡ Βόρειος καί ἡ Ἀνατολική καί ἡ Δυτική Ἀλβανία ἔχουν «γλωσσικές μειονότητες», γιατί νά μή λειτουργοῦν ἐπισήμως τά ἑλληνικά σχολεῖα στήν ἐπαρχία τῆς Χιμάρας; 
Γιά τήν σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μιλοῦν ὅλο καί περισσότεροι ἐπιστήμονες τόν τελευταῖο καιρό, ἀφοῦ ἔχει ἀποδειχτεῖ ὅτι μόνον ἡ Ἑλληνική γίνεται ἀποδεκτή ὡς νοηματική γλώσσα ἀπό τούς Η/Υ προηγμένης τεχνολογίας. Εἶναι ἡ μόνη γλώσσα πού τό σημαῖνον, δηλαδή ἡ λέξη καί τό σημαινόμενο, δηλαδή αὐτό πού ἡ  λέξη ἐκφράζει (πράγμα, ἰδέα, κατάσταση), ἔχουν μεταξύ τους πρωτογενῆ σχέση. Οἱ ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές θεωροῦν τήν ἑλληνική γλώσσα «μή ὁριακή» καί γι’ αὐτό εἶναι ἀπαραίτητη στίς νέες ἐπιστῆμες ὅπως Πληροφορική, Κυβερνητική, Ἠλεκτρονική κ.ἄ. Σήμερα, στόν Η/Υ Ἴμυκο, ἔχουν ἀποθησαυριστεῖ  ἕξι ἑκατομμύρια λεκτικοί τύποι τῆς γλώσσας μας καί ὑπολογίζεται νά φτάσουν τά ἐνενήντα.
Χωρίς τίς νοητικές ἐκφράσεις τῆς Ἑλληνικῆς, ἡ ἐπιστημονική σκέψη ἀδυνατεῖ νά προχωρήσει. Πρόσφατα, ἡ ἑταιρεία Η/Υ Apple, δημιούργησε τό Hellenic Quest, ἕνα πρόγραμμα ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς πού τό CNN ἄρχισε νά διανέμει παγκοσμίως, ἀρχικά σέ Ἀγγλόφωνους καί Ἱσπανόφωνους πληθυσμούς. Ὅπως εἶπε ὁ Πρόεδρος τῆς Apple Τζών Σκάλι, «ἀποφασίσαμε νά προωθήσουμε τό πρόγραμμα ἐκμάθησης τῆς Ἑλληνικῆς ἐπειδή ἡ κοινωνία μας χρειάζεται ἕνα ἐργαλεῖο πού θά τῆς ἐπιτρέψει νά ἀναπτύξει τήν δημιουργικότητά της, νά εἰσαγάγει καινούργιες ἰδέες καί θά τῆς προσφέρει περισσότερες γνώσεις ἀπ' ὅσες μποροῦσε νά ἀνακαλύψει μέχρι τώρα ὁ ἄνθρωπος».
Στό ἴδιο κλίμα, Βρεταννοί εἰδικοί ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ Ἑλληνική γλώσσα ἐνισχύει τή λογική καί τονώνει τίς ἡγετικές ἱκανότητες. Βρεταννοί ἐπιχειρηματίες, προτρέπουν τά ἀνώτερα στελέχη τους νά μάθουν Ἀρχαῖα Ἑλληνικά ἐπειδή αὐτά ἔχουν μιά ξεχωριστή σημασία γιά τούς τομεῖς ὀργάνωσης καί διαχείρισης ἐπιχειρήσεων. 
Ἱσπανοί εὐρωβουλευτές, ζήτησαν νά καθιερωθεῖ ἡ Ἑλληνική γλώσσα ὡς ἡ ἐπίσημη τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, γιατί «δέν μπορεῖ νά ὑπάρξει Εὐρώπη χωρίς Ἑλληνική γλώσσα». Μπορεῖ ἄραγε νά ὑπάρξει ἡ γλώσσα χωρίς τήν Ἑλλάδα; Τό «σημαῖνον» χωρίς τό «σημαινόμενο»;

Πηγή: Εφημερίδα "ΕΣΤΙΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια: